Văn bản điều hành

Legislation code 2203/QĐ-UBND
Issuing date 28/12/2018
Published time 28/12/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’Nông trên địa bàn các xã: Đắk R’Moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N’Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation