Văn bản điều hành

Legislation code 47/KH-BDT
Issuing date 15/01/2019
Published time 15/01/2019
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS tỉnh Đăk Nông năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation