Văn bản điều hành

Legislation code 755/UBND-KGVX
Issuing date 25/02/2019
Published time 25/02/2019
Signer Cao Huy
Subject  V/v xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) giai đoạn 2016 - 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation