Văn hóa xã hội

Chính phủ phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Publish date 20/07/2021 | 09:35  | View count: 105219

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Thủ tướng Phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

Cụ thể Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I

Các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn

1

La Hủ

17

Gia Rai

2

Phù Lá

18

Dao

3

La Chí

19

Nùng

4

Kháng

20

Tày

5

Hà Nhì

21

Sán Chay

6

Xinh Mun

22

Lào

7

Co

23

Giáy

8

Tà Ôi

24

Giẻ Triêng

9

Cơ Tu

25

Mường

10

Khơ mú

26

Ba Na

11

Bru Vân Kiều

27

Hrê

12

Mnông

28

Chăm

13

Raglay

29

Ê Đê

14

Xơ Đăng

30

Cơ Ho

15

Mông

31

Khme

16

Xtiêng

32

Mạ

II

Các dân tộc có khó khăn đặc thù

1

Ơ Đu

2

Brâu

3

Rơ Măm

4

Pu Péo

5

Si La

6

Cống

7

Bố Y

8

Cơ Lao

9

Mảng

10

Lô Lô

11

Chứt

12

Lự

13

Pà Thẻn

14

La Ha

 

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định hiện hành.

Các dân tộc có khó khăn đặc thù được phê duyệt tại Quyết định này được tiếp tục thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với các dân tộc thiểu số rất ít người đã ban hành và còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/7/2021./.

Trích nguồn Báo Dân tộc