Xuất bản thông tin

Văn bản liên quan đến Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng 09/07/2021 | 10:24  | View count: 57750

STT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

FILE ĐÍNH KÈM

 

2376/QĐ-UBND

31/12/2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

06/2022/NQ-HĐND

17/6/2022

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

722/QĐ-BCĐ

18/4/2022

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

1053/QĐ-BCĐ

24/6/2022

Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

23/NQ-HĐND

28/6/2022

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

24/NQ-HĐND

28/6/2022

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Đính kèm

 

1078/QĐ-UBND

30/6/2022

Quyết định Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Đính kèm

 

1080/QĐ-UBND

30/6/2022

Quyết định Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

08/CT-UBND

19/7/2022

Chỉ thị Về việc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

Đính kèm

 

589/KH-UBND

14/9/2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

33/2022/QĐ-UBND

29/9/2022

Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

1650/QĐ-UBND

14/10/2022

Quyết định Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

1703/QĐ-UBND

18/10/2022

Quyết định Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

637/KH-UBND

02/11/2022

Kế hoạch triển triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

09/2022/NQ-HĐND

14/12/2022

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 và Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đính kèm

 

15/2022/NQ-HĐND

14/12/2022

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

62/NQ-HĐND

14/12/2022

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Đính kèm

 

2184/QĐ-UBND

22/12/2022

Quyết định Về việc điều chỉnh khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

2185/QĐ-UBND

23/12/2022

Quyết định Về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Đính kèm

 

660/KH-UBND

14/11/2023

Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh

Đính kèm

 

05/2023/QĐ-UBND

31/1/2023

Quyết định Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

106/QĐ-UBND

03/02/2023

Quyết định ban hành thiết kế điển hình đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc CTMTQG trên địa bàn tỉnh

Đính kèm

 

08/2023/QĐ-UBND

21/2/2023

Ban hành Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

170/QĐ-BDT

23/2/2023

Quyết định thành lập tổ công tác chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông

Đính kèm

 

171/QĐ-TCT

23/2/2023

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông

Đính kèm