Xuất bản thông tin

Tiếp công dân tháng 06 năm 2022
Ngày đăng 10/06/2022 | 10:47  | View count: 8086

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết