Xuất bản thông tin

Các lý do không dùng tiền mặt
Ngày đăng 01/10/2022 | 15:54  | View count: 62456

Chuyển đổi số: một số lý do không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

trích nguồn Sở thông tin và truyền thông