Hoạt động ban

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng 31/12/2021 | 16:09  | View count: 23437

Nhằm tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sáng ngày 31/12/2021, tại Hội Nông dân tỉnh đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc và Hội Nông dân ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

 

Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 với 06 nhiệm vụ chính là phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", "ly nông, bất ly hương",  "làng trong phố, phố trong làng"; Phối hợp công công tác tham mưu xây dựng các chính sách dân tộc về hỗ trợ nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống; Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp trong việc thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ III về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 và phối hợp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tin, ảnh: Văn Khuê