Hoạt động ban

Cán bộ xã vùng II có được hưởng chế độ theo Nghị định 116?
Ngày đăng 17/09/2018 | 09:02  | View count: 1216

Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (trừ các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Đắk Wil) sẽ không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do không phải là xã khu vực III.

Bà H'Oanh Knul là giáo viên tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg, đây là xã vùng II, do vậy giáo viên được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg và xã Đắk Wil vẫn là xã vùng II. Bà H'Oanh Knul hỏi, giáo viên công tác tại xã có tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi không?

Về vấn đề này, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, các xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Do xã Đắk Wil là xã biên giới có tên trong Quyết định nêu trên và được thụ hưởng Chương trình 135, tuy nhiên đây không phải xã đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP, từ năm 2010 đến nay có nhiều vấn đề bất cập, thiếu thống nhất, đặc biệt là hướng dẫn địa bàn áp dụng quy định tại Thông tư 08/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Do vậy, ngày 31/12/2015, tại Văn bản số 8070/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa bàn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015, Văn bản số 1336/UBDT-CSDT ngày 27/12/2016 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP, bao gồm:

- Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). Nay đã được thay thế bằng Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). Nay đã được thay thế bằng Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

- Thôn đặc biệt khó khăn là thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có). Nay đã được thay thế bằng Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (trừ các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Đắk Wil) sẽ không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do không phải là xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Xã Đắk Wil là xã khu vực II có 3 thôn đặc biệt khó khăn, tuy nhiên trong thư bà H'Oanh Knul hỏi chỉ đề cập đến địa bàn xã Đắk Wil, không nêu cụ thể nên không có cơ sở trả lời đối với người đang công tác tại thôn đặc biệt khó khăn.

 

Nguồn Chinhphu.vn