Hoạt động ban

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
Ngày đăng 07/02/2020 | 14:32  | View count: 29089

Ngày 6/2/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị là thành viên Hội đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định 

Thực hiện Công văn số 413/BKHĐT-TCTT ngày 20/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chỉ đạo tại Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88//2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 với những nội dung như: sự cần thiết xây dựng chương trình; mục tiêu của chương trình; nhiệm vụ, nội dung chính của chương trình; dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình; cơ chế, giải pháp thực hiện chương trình.

Ủy ban Dân tộc đã thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến là Chủ tịch Hội đồng.

Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Hội đồng đã tư vấn, thẩm định, đánh giá về mục tiêu, phạm vi thực hiện chương trình; cơ chế giải pháp thực hiện chương trình với 10 dự án thành phần và các tiểu dự án thành phần; giải pháp huy động và sử dụng vốn, kinh phí thực hiện chương trình; đánh giá hiệu quả của chương trình…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đồng chí đã được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể, chi tiết, có căn cứ khoa học từng tiểu dự án để tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch Tài chính hoàn thiện báo cáo thẩm định với chất lượng tốt nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý, tất cả các đồng chí thành viên Hội đồng phải đồng lòng, có quyết tâm rất cao để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

trích nguồn:baodantoc.vn