Hoạt động ban

Quy định Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 19/01/2021 | 16:18  | View count: 105524

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

Về đối tượng áp dụng: các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù:

Thứ nhất, Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 và đáp ứng 1 trong các tiêu chí sau:

1) Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số;

2) Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của 53 dân tộc thiểu số;

3) Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn từ 1,5 lần so với bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số.

Thứ hai, Dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 và có dân số dưới 10.000 người.

Về tổ chức thực hiện: đối với cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn. Số liệu rà soát xác định các tiêu chí: Tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019 và quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. Như vậy, để kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện quyết định, trong thời gian tới Ban Dân tộc tiến hành tham mưu Uy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương (Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã) tổ chức rà soát, lập hồ sơ, phê danh sách,…theo đúng quy định.

Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg, ngày 31/12/2020 Tại đây

                                                                                                     Bá Pểnh