Kế hoạch chiến lược

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
Ngày đăng 25/08/2022 | 10:58  | View count: 26510

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo đó, nhằm triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2022 và những năm tiếp theo, nâng cao chỉ số DTI của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong  triển  khai  công  tác  chuyển đổi  số trên địa  bàn  tỉnh để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nội dung tuyền truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và những năm tiếp theo gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản  lý.  Gắn  các  mục  tiêu,  nhiệm  vụ về Chuyển đổi  số với  Nghị quyết,  chiến lược, chương trình hành động,  mục  tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

- Tuyên  truyền hưởng ứng "Ngày Chuyển đổi  số Quốc  gia -10/10/2022"; ngày  chuyển đổi  số của  tỉnh Đắk  Nông  ngày  01/11/2022  nội  dung,  kết  quả thực hiện chuyển đổi số cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương. Phổ biến những  kinh  nghiệm,  mô  hình,  giải  pháp  triển  khai  chuyển đổi  số hiệu  quả;  phản ánh hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; lan tỏa những câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị công tác thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên với tần suất đăng tải, phát sóng tối thiểu đáp ứng các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của BộThông tin  và  Truyền  thông.  Hình  thức  tuyên  truyền  cần thường xuyên được đổi  mới, phong phú, thiết thực; phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực.

Xem chi tiết tại đây.

trích nguồn đaknong.gov.vn