Thông tin chỉ đạo

Kế hoạch chiến lược

Ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/09/2018)

Trên cơ sở Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 05-KH/CB, ngày 02/3/2017 của Chi bộ Ban Dân tộc về việc thực...