Kết luận ý kiến chỉ đạo

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) và nhiệm vụ tuần 08
cms-publish-date 24/02/2022 | 11:20  | cms-view-count: 283

Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 07 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) và nhiệm vụ tuần 08

xem chi tiết