Tin nổi bật

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 14/10/2021 | 09:59  | View count: 68315

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban Dân tộc đã Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT.

Nhà văn hóa của bon Bu N'Đơr B, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

Toàn tỉnh Đắk Nông có 143 thôn, bon, buôn, bản đã được công nhận, cụ thể: Huyện Tuy Đức: 50 thôn; Huyện Đắk Glong: 56 thôn; Huyện Đắk R'lấp: 04 thôn; Huyện Đắk Song: 05 thôn; Huyện Đắk Mil: 05 thôn; Huyện Cư Jút: 04 thôn và Huyện Krông Nô: 19 thôn.

Về hiệu lực thi hành, Quyết định số 612 của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên thì rà soát, xác định theo tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh, bổ sung.

File Quyết định số 612 .

Tin, ảnh: Bá Pểnh