Tin nổi bật

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước
Ngày đăng 22/09/2022 | 09:50  | View count: 37414

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ số được ban hành để đánh giá, xếp hạng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, là cơ sở để tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy.

Nội dung Chỉ số đánh giá 

  1. Đối với các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành: Thang điểm tính tối đa là 1000 điểm, gồm 7 chỉ số chính, 45 chỉ số thành phần (DTI cấp Sở, ban, ngành).
  2. Đối với các cơ quan nhà nước cấp huyện:
  3. - Xác định điểm xếp hạng chung DTI cấp huyện: Thang điểm tính tối đa là 1000 điểm, chia làm 02 nhóm chỉ số, Nhóm chỉ số nền tảng chung (500 điểm) và Nhóm chỉ số hoạt động (500 điểm).

- Xác định điểm xếp hạng cho 03 trụ cột Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cấu trúc điểm xếp hạng chung DTI cấp huyện, cụ thể như sau: Trụ cột Chính quyền số (Tổng điểm 700 điểm, gồm 6 chỉ số chính và 58 chỉ số thành phần); trụ cột Kinh tế số (Tổng điểm 650 điểm, gồm 6 chỉ số chính và 52 chỉ số thành phần); trụ cột xã hội số tổng điểm 650 điểm gồm 6 chỉ số chính và 53 chỉ số thành phần.

Xếp hạng mức độ chuyển đổi số

Việc xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị căn cứ vào điểm đạt của từng cơ quan, đơn vị để đánh giá; việc xếp hạng căn cứ điểm đạt của các cơ quan, đơn vị theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định theo 04 mức là tốt, khá, trung bình và yếu, cụ thể như sau:

- Mức tốt: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá từ 80% trở lên tổng điểm.

- Mức khá: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá từ 65% đến nhỏ hơn 80% tổng điểm.

- Mức trung bình: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá từ 50% đến nhỏ hơn 65% tổng điểm.

- Mức yếu: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá nhỏ hơn 50% tổng điểm.

Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện trong tháng 10 hàng năm. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 01/10 của năm đánh giá.

Công bố kết quả đánh giá

Việc công bố kết quả đánh giá dự kiến sẽ được UBND tỉnh quyết định công bố trong Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 01/11 hàng năm. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Nông, Báo Đắk Nông và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết tại đây.