Tin nổi bật

Hội nghị triển khai công tác CCHC, toạ đàm và quán triệt tuyên truyền công tác CCHC của Ban Dân tộc năm 2023
Ngày đăng 13/03/2023 | 08:15  | View count: 43212

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai công tác CCHC, toạ đàm và quán triệt tuyên truyền công tác CCHC của Ban Dân tộc năm 2023 do đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội Nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe Văn phòng thông qua nội dung một số văn bản liên quan đến triển khai cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá rút kinh nghiệm công tác CCHC năm 2022 (Kết quả các chỉ số đối với Ban Dân tộc) tại Quyết định số 251/QĐ-UBND, ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh, về công bố Chỉ số CCHC năm 2022, của Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, TP Gia Nghĩa; đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Các phòng, toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 15/KH-BDT,  ngày 09/01/2023 của Ban Dân tộc về kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Các phòng phối hợp với Văn phòng trong rà soát chức năng, nhiệm vụ của phòng để đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

2. Văn phòng :

- Tham mưu khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022; triển khai các nội dung về quy chế chi tiêu nội bộ; rà soát thủ tục hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng ISO.

- Tham mưu thực hiện báo cáo cải cách hành chính của cơ quan theo quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan. Tổng hợp, tham mưu giải quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

3. Phòng Thanh tra tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến cải cách thể chế (theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

4. Các phòng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Văn phòng tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc).

Tin ảnh: Minh Nghĩa