Xuất bản thông tin

Thông báo về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày đăng 09/06/2023 | 16:12  | View count: 5766

xem chi tiết tại đây

quyết định 706/QĐ-BDT