Xuất bản thông tin

120240411145513_949_QĐ_BDT_13_09_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

120240411145217_2346-QĐ-UBND_0001.pdf

Ngày đăng  | View count: 1

120240411083445_03_QĐ_BDT_04_01_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 4

120240411083042_6157_UBND_KT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 3

120240411082630_15_BC_BDT_03_01_2024_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

120240411082458_1058_QĐ_BDT_13_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 1

120240411082339_1023_BC_BDT_04_10_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

120240411082017_693_BC_BDT_06_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 3

120240411081841_692_BC_BDT_06_07_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 1

120240411081630_99A_BC_BDT_07_02_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

120240411081131_651_QĐ_BDT_28_06_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 16

120240411080940_17_QĐ_BDT_09_01_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 15

120240411080723_06_QĐ_BDT_05_01_2023_1.pdf

Ngày đăng  | View count: 167

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 03:21 PM  | View count: 37985
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông gồm 3 đồng chí (1 đồng chí trưởng ban và 3 đồng chí phó ban) PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BAN  (tại Quyết định số 716/QĐ-BDT ngày 12/7/2022) ...

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

Ngày đăng 11/10/2018 | 03:22 PM  | View count: 30311
THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN DÂN TỘC TỈNH. - Địa chỉ: 27 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tinh Đăk Nông - Số Điện thoại:  02613544536 - Fax:  02613544536 -...

tiếp công dân tháng 1 năm 2024

Ngày đăng 18/01/2024 | 09:09 AM  | View count: 236
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

74_BC_BDT_tiếp công dân tháng 1.pdf

Ngày đăng  | View count: 5017

Từ cuối năm 2024, mạng Viettel sẽ chỉ còn 2 công nghệ 4G và 5G

Ngày đăng 10/01/2024 | 02:30 PM  | View count: 1006
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm di động của Viettel Telecom cho biết, nếu có tần số triển khai 5G trong năm tới, Viettel có thể chỉ còn 2 công nghệ 4G và 5G vào cuối năm 2024. Thông...