Xuất bản thông tin

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày đăng 26/01/2023 | 14:59  | View count: 771

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 20/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông về Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) Ban Dân tộc năm 2023, ngày 26 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2023 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc.

Tại cuộc họp, toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã được phổ biến về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác CCHC. Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC; các biện pháp, giải pháp nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC theo các văn bản ban hành của UBND tỉnh và các cấp các ngành có liên quan; Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cán bộ, công chức trong thực hiện mục tiêu cải cách hành chính năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức với chất lượng phục vụ của Ban Dân tộc.