Xuất bản thông tin

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC
Ngày đăng 11/10/2018 | 15:20  | View count: 1587

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1        Phan Đình Hiến - Trưởng Ban - 0914788888

2       K' Khét Atô - Phó trưởng Ban - 0906443017

3        H' DJRân Knul - Phó trưởng Ban - 0988201780

 

         II       VĂN PHÒNG

4       Trần Viết Điệp - Chánh Văn phòng - 088663466

5      Phùng Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng - 0935584445

6       H Bình - Chuyên viên Văn phòng - 0886427272

7       Lầu Bá Pểnh - Chuyên viên Văn phòng - 0886487787

8       Nguyễn Minh Nghĩa - Chuyên viên Văn phòng - 0848179379

9       Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Chuyên viên Văn phòng - 0984435838

         III       PHÒNG THANH TRA

10      Y Ái Buôn Yã - Quyền Chánh thanh tra - 0886245969

11      Phan Ngọc Quân - Phó Chánh thanh tra - 0987828069

12     Hoàng Thị Thảo - Chuyên viên - 0886180280

13     Hoàng Thị Trưng - Chuyên viên - 0906505074

14     La Quang Hảo - Chuyên viên - 0972237784

         IV      PHÒNG NGHIỆP VỤ

15     Phạm Ngọc Linh - Trưởng phòng - 0911336869

16     Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng - 0886556558

17    Nguyễn Cảnh Thọ - Chuyên viên - 0979151179  

18    Trương Ngọc Châu - Chuyên viên - 0911334379