Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kết quả học tập học sinh DTTS tỉnh Đak Nông tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
Ngày đăng 17/07/2017 | 21:22  | View count: 912

Tổng kết năm học 2016-2017, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã có  774 học sinh của 36 dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền Trung – Tây nguyên; Theo  báo cáo tổng kết của trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang, tỉnh Đak Nông có 67 học sinh với 10 thành phần dân tộc học tập tại trường;  kết quả cuối năm học có 10 học sinh với tỷ lệ 14,9% đạt  loại giỏi, 24 học sinh với 35,8% loại khá và có 4 học sinh không đạt với tỷ lệ 6%.

Với kết quả học tập của học sinh nhà trường phân bổ học sinh vào học các trường Đại học , Cao đẳng; Học sinh tỉnh Đak Nông có 63 học sinh được phân bổ vào các trường Đại học, 2 học sinh học hệ Cao đẳng và 2 học sinh trả về địa phương.

T.Long