Thông tin chỉ đạo, điều hành

Đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 07/08/2020 | 10:04  | View count: 1802

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tư, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu các phòng trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1 Tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về những vấn đề liên quan đến an ninh trât tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Quán triệt cán bộ, công chức, lao động gương mẫu chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc; thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Thực hiện trao đổi văn bản trong công tác đảm bảo an toàn thông tin và sử dụng các mạng xã hội theo đúng quy định Luật An ninh mạng.

2. Phòng Thanh tra và các Phòng Dân tộc các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện tốt công tác tham mưu tiếp nhận và giải quyết đơn thư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giao phòng Thanh tra tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và giải quyết đơn thư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ công tác Đại hội Đảng các cấp.

3.Trước tình hình diễn phức tạp dịch Covid-19 để kịp thời thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch,yêu cầu các phòng trực thuộc và phòng Dân tộc các huyện, thành phố Gia Nghĩa thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và các địa phương về công tác phòng chống dịch.

Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công táctổ chức hội nghị,tập huấn, tuyên truyền tập trung đông người,tuỳ tình hình diễn biến dịch bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, trước khi tổ chức phải có ý kiến của cơ quan y tế cùng cấp.

Đối với cán bộ, công chức, lao động có đi về từ các vùng đang có dịch phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện theo yêu cầu, khuyến nghị của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp cán bộ, công chức, lao động có tiếp xúc với người thân đi về từ các vùng đang có dịch được cơ quan y tế có thẩm quyền yêu cầu thực hiện cách ly thì cán bộ, công chức, lao động đó có trách nhiệm thông tin, báo cáo với thủ trưởng cơ quan để xem xét thực hiện cho phép làm việc tại nhà nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Yêu cầu các phòng trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố Gia Nghĩa nghiêm túc triển khai thực hiện./.