Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-037953-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực An toàn lao động
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. 1. Đối với cá nhân, tổ chức: - Lập kế hoạch huấn luyện kèm theo danh sách
- Gửi về bộ phận một cửa của Sở Lao động –TBXH;
- Nhận giấy chứng nhận huấn luyện sau khi được huấn luyện.
2. 2. Đối với Sở Lao động – TBXH: Xây dựng kế hoạch huấn luyện và thông báo cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu huấn luyện về thời gian, nội dung và địa ddierm huấn luyện;
- Tổ chức huấn luyện;
- Cấp giấy chức nhận huấn luyện sau khi được huấn luyện đạt kết quả.
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - TBXH
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - TBXH
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC