Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-138142-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1.
2.
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC