Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Cơ quan công bố/Cơ quan công khai UBND tỉnh Đắk Nông
Mã thủ tục T-DKN-144575-TT
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ đến Sở Tư pháp.
2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư.
3. UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;
Trong trường hợp từ chối phê duyệt Điều lệ thì UBND cấp tỉnh phải thông báo lý do bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư.
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ Không quy định cụ thể
Phí
Lệ phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan ủy ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC