Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
221 T-DKN-268587-TT Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
222 T-DKN-268588-TT Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị Sở Y tế Dược phẩm
223 T-DKN-268589-TT Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
224 T-DKN-268590-TT Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
225 T-DKN-268591-TT Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Hộ tịch
226 T-DKN-268592-TT Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
227 T-DKN-268593-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs). Sở Y tế Dược phẩm
228 T-DKN-268594-TT Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
229 T-DKN-268595-TT Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Phòng Tư pháp Hộ tịch
230 T-DKN-268596-TT Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
231 T-DKN-268597-TT Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phòng Tư pháp Hộ tịch
232 T-DKN-268598-TT Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
233 T-DKN-268599-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) phù hợp với địa điểm và phạm vi kinh doanh, còn hiệu lực). Sở Y tế Dược phẩm
234 T-DKN-268600-TT Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Hộ tịch
235 T-DKN-268601-TT Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs Sở Y tế Dược phẩm
236 T-DKN-268604-TT Trả lại tài sản Cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản Bồi thường nhà nước
237 T-DKN-268607-TT Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
238 T-DKN-268608-TT Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
239 T-DKN-268609-TT Đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
240 T-DKN-268610-TT Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch