Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
241 T-DKN-268611-TT Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
242 T-DKN-268633-TT Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
243 T-DKN-268634-TT Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
244 T-DKN-268635-TT Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
245 T-DKN-268636-TT Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
246 T-DKN-268637-TT Công nhận lại“Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
247 T-DKN-268638-TT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Phòng Văn hóa và Thông tin Thư viện
248 T-DKN-268643-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Gia đình
249 T-DKN-268644-TT Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Gia đình
250 T-DKN-268646-TT Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
251 T-DKN-268647-TT Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục thể thao
252 T-DKN-268648-TT Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công nghiệp tiêu dùng
253 T-DKN-268649-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công nghiệp tiêu dùng
254 T-DKN-268650-TT Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công nghiệp tiêu dùng
255 T-DKN-268651-TT Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công nghiệp tiêu dùng
256 T-DKN-268653-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
257 T-DKN-268654-TT Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
258 T-DKN-268655-TT Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
259 T-DKN-268656-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
260 T-DKN-268657-TT Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước