Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
261 T-DKN-268658-TT Đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đấu thầu
262 T-DKN-268659-TT Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đấu thầu
263 T-DKN-268663-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Sở Công Thương Hóa chất
264 T-DKN-268664-TT Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Sở Công Thương Hóa chất
265 T-DKN-268665-TT Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Sở Công Thương Hóa chất
266 T-DKN-268675-TT Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
267 T-DKN-268676-TT Xác nhận khai báo hoá chất sản xuất Sở Công Thương Hóa chất
268 T-DKN-268682-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư Pháp Lý lịch tư pháp
269 T-DKN-268683-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Sở Tư Pháp Lý lịch tư pháp
270 T-DKN-268684-TT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Sở Tư Pháp Lý lịch tư pháp
271 T-DKN-268685-TT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tổ chức hành nghề công chứng Chứng thực
272 T-DKN-268686-TT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tổ chức hành nghề công chứng Chứng thực
273 T-DKN-268687-TT Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phòng Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
274 T-DKN-268688-TT Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phòng Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
275 T-DKN-268689-TT Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Phòng Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
276 T-DKN-268690-TT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp Chứng thực
277 T-DKN-268691-TT Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực
278 T-DKN-268692-TT Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư pháp Chứng thực
279 T-DKN-268693-TT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực
280 T-DKN-268694-TT Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực