Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
281 T-DKN-268695-TT Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực
282 T-DKN-268696-TT Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) UBND cấp xã/phường Phổ biến giáo dục pháp luật
283 T-DKN-268697-TT Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) UBND cấp xã/phường Phổ biến giáo dục pháp luật
284 T-DKN-268698-TT Bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
285 T-DKN-268699-TT Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
286 T-DKN-268700-TT Thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
287 T-DKN-268701-TT Thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
288 T-DKN-268702-TT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
289 T-DKN-268703-TT Chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
290 T-DKN-268704-TT Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
291 T-DKN-268705-TT Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
292 T-DKN-268706-TT Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
293 T-DKN-268707-TT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp Chứng thực
294 T-DKN-268708-TT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp Chứng thực
295 T-DKN-268709-TT Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Chứng thực
296 T-DKN-268710-TT Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp Chứng thực
297 T-DKN-268711-TT Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp Chứng thực
298 T-DKN-268712-TT Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban Dân tộc
299 T-DKN-268714-TT Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương Sở Công Thương An toàn thực phẩm
300 T-DKN-268715-TT Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Sở Công Thương Khoa học, công nghệ