Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
321 T-DKN-268762-TT Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
322 T-DKN-268763-TT Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
323 T-DKN-268764-TT Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Giám định thương mại
324 T-DKN-268765-TT Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công Thương Giám định thương mại
325 T-DKN-268766-TT Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công Sở Công Thương Xuất nhập khẩu
326 T-DKN-268768-TT Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Chi cục văn thư lưu trữ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
327 T-DKN-268769-TT Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
328 T-DKN-268770-TT Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội Vụ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
329 T-DKN-268771-TT Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn giáo
330 T-DKN-268772-TT Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động Tổ chức phi chính phủ
331 T-DKN-268773-TT Thủ tục thành lập hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
332 T-DKN-268774-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
333 T-DKN-268775-TT Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
334 T-DKN-268776-TT Thủ tục đổi tên hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
335 T-DKN-268777-TT Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
336 T-DKN-268778-TT Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
337 T-DKN-268779-TT Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
338 T-DKN-268780-TT Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
339 T-DKN-268781-TT Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
340 T-DKN-268782-TT Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ