Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
361 T-DKN-268805-TT Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp Sở Nội Vụ Công chức, viên chức
362 T-DKN-268809-TT Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Cơ quan chủ quản trực tiếp Công chức, viên chức
363 T-DKN-268810-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tôn giáo
364 T-DKN-268811-TT Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn giáo
365 T-DKN-268812-TT Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn giáo
366 T-DKN-268813-TT Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn giáo
367 T-DKN-268814-TT Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn giáo
368 T-DKN-268815-TT Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn giáo
369 T-DKN-268816-TT Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn giáo
370 T-DKN-268817-TT Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Sở Nội Vụ Tôn giáo
371 T-DKN-268818-TT Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Sở Nội Vụ Tôn giáo
372 T-DKN-268819-TT Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Sở Nội Vụ Tôn giáo
373 T-DKN-268820-TT Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP Sở Nội Vụ Tôn giáo
374 T-DKN-268821-TT Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP Sở Nội Vụ Tôn giáo
375 T-DKN-268822-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Tôn giáo
376 T-DKN-268823-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Sở Nội Vụ Tôn giáo
377 T-DKN-268824-TT Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Sở Nội Vụ Tôn giáo
378 T-DKN-268825-TT Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
379 T-DKN-268826-TT Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
380 T-DKN-268827-TT Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng