Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
441 T-DKN-268892-TT Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
442 T-DKN-268893-TT Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
443 T-DKN-268894-TT Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Sở Giao thông vận tải Đường bộ
444 T-DKN-268895-TT Cấp giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải Đường bộ
445 T-DKN-268896-TT Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế Sở Giao thông vận tải Đường bộ
446 T-DKN-268897-TT Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
447 T-DKN-268898-TT Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
448 T-DKN-268899-TT Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
449 T-DKN-268900-TT Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 Sở Giao thông vận tải Đường bộ
450 T-DKN-268901-TT Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 Sở Giao thông vận tải Đường bộ
451 T-DKN-268902-TT Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Sở Giao thông vận tải Đường bộ
452 T-DKN-268903-TT Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Sở Giao thông vận tải Đường bộ
453 T-DKN-268904-TT Cấp giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Đường bộ
454 T-DKN-268905-TT Cấp lại Giấy phép xe tập lái Sở Giao thông vận tải Đường bộ
455 T-DKN-268906-TT Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Sở Giao thông vận tải Đường bộ
456 T-DKN-268907-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Đường bộ
457 T-DKN-268908-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Sở Giao thông vận tải Đường bộ
458 T-DKN-268909-TT Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Đường bộ
459 T-DKN-268910-TT Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải Đường bộ
460 T-DKN-268911-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Sở Giao thông vận tải Đường bộ