Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
621 T-DKN-269101-TT Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
622 T-DKN-269102-TT Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
623 T-DKN-269103-TT Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
624 T-DKN-269105-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
625 T-DKN-269106-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
626 T-DKN-269107-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
627 T-DKN-269108-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
628 T-DKN-269109-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
629 T-DKN-269110-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
630 T-DKN-269111-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
631 T-DKN-269112-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
632 T-DKN-269113-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
633 T-DKN-269116-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
634 T-DKN-269117-TT Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong khám bệnh, chữa bệnh Sở Giáo dục và Đào tạo Khám bệnh, chữa bệnh
635 T-DKN-269118-TT Công nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh Sở Giáo dục và Đào tạo Khám bệnh, chữa bệnh
636 T-DKN-269119-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
637 T-DKN-269120-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
638 T-DKN-269121-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
639 T-DKN-269122-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
640 T-DKN-269123-TT Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh