Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
681 T-DKN-269183-TT Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
682 T-DKN-269184-TT Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
683 T-DKN-269185-TT Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
684 T-DKN-269198-TT Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở
685 T-DKN-269226-TT Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Văn hóa cơ sở
686 T-DKN-269234-TT Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Văn hóa
687 T-DKN-269240-TT Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
688 T-DKN-269241-TT Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
689 T-DKN-269242-TT Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
690 T-DKN-269243-TT Cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
691 T-DKN-269244-TT Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
692 T-DKN-269245-TT Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
693 T-DKN-269246-TT Đăng ký lần đầu, đăng ký lại và đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V – Thông tư 44/2014/TT-BYT Sở Y tế Dược phẩm
694 T-DKN-269247-TT Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
695 T-DKN-269248-TT Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
696 T-DKN-269249-TT Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Y tế Dự phòng
697 T-DKN-269250-TT Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Y tế Dự phòng
698 T-DKN-269251-TT Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế Dự phòng
699 T-DKN-269252-TT Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Sở Y tế Y tế Dự phòng
700 T-DKN-269253-TT Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động Sở Y tế Y tế Dự phòng