Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
741 T-DKN-269297-TT Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
742 T-DKN-269298-TT Giải thể trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
743 T-DKN-269300-TT Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
744 T-DKN-269303-TT Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội Vụ Giáo dục và Đào tạo
745 T-DKN-269304-TT Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
746 T-DKN-269308-TT Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
747 T-DKN-269309-TT Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
748 T-DKN-269310-TT Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
749 T-DKN-269311-TT Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
750 T-DKN-269312-TT Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đặt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
751 T-DKN-269314-TT Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
752 T-DKN-269315-TT Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
753 T-DKN-269316-TT Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
754 T-DKN-269319-TT Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
755 T-DKN-269325-TT Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
756 T-DKN-269326-TT Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
757 T-DKN-269328-TT Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
758 T-DKN-269329-TT Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
759 T-DKN-269330-TT Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
760 T-DKN-269331-TT Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo