Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 T-DKN-146813-TT CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ; CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HỢP TÁC XÃ DO BỊ MẤT Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
62 T-DKN-146924-TT CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ; CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HỢP TÁC XÃ DO BỊ HƯ HỎNG Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
63 T-DKN-147241-TT Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế Sở Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
64 T-DKN-149739-TT Thủ tục Tổng hợp báo cáo thực hiện Quyết toán dự án hoàn thành (6 tháng, cả năm). Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính Quản lý ngân sách nhà nước
65 T-DKN-157260-TT Đăng ký thường trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
66 T-DKN-157261-TT Tách hộ khẩu tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
67 T-DKN-157264-TT Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
68 T-DKN-157268-TT Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
69 T-DKN-157269-TT Xóa đăng ký thường trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
70 T-DKN-157270-TT Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
71 T-DKN-157271-TT Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
72 T-DKN-157272-TT Cấp lại Sổ hộ khẩu tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
73 T-DKN-157273-TT Đăng ký tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
74 T-DKN-157276-TT Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
75 T-DKN-157278-TT Khai báo tạm vắng tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
76 T-DKN-157279-TT Cấp đổi sổ tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
77 T-DKN-157282-TT Cấp lại sổ tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
78 T-DKN-157283-TT Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Phòng lao động Thương binh xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
79 T-DKN-157290-TT Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú
80 T-DKN-157292-TT Cấp giấy cam kết thực hiện các quy đinh, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú