Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
781 T-DKN-269357-TT Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
782 T-DKN-269363-TT Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
783 T-DKN-269364-TT Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
784 T-DKN-269365-TT Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Trường nơi đến hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến Giáo dục và Đào tạo
785 T-DKN-269366-TT Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
786 T-DKN-269367-TT Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
787 T-DKN-269370-TT Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
788 T-DKN-269371-TT Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
789 T-DKN-269376-TT Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
790 T-DKN-269377-TT Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
791 T-DKN-269378-TT Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến Giáo dục và Đào tạo
792 T-DKN-269379-TT Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Hội Khuyến học cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
793 T-DKN-269380-TT Công nhận phố cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục và Đào tạo
794 T-DKN-269381-TT Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
795 T-DKN-269382-TT Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Cơ sở giáo dục mầm non Giáo dục và Đào tạo
796 T-DKN-269383-TT Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Giáo dục và Đào tạo
797 T-DKN-269387-TT Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo
798 T-DKN-269389-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
799 T-DKN-269390-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
800 T-DKN-269391-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí