Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
801 T-DKN-269392-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Sở Công Thương Dầu khí
802 T-DKN-269393-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
803 T-DKN-269394-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
804 T-DKN-269395-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
805 T-DKN-269396-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
806 T-DKN-269397-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
807 T-DKN-269398-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
808 T-DKN-269399-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
809 T-DKN-269400-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Sở Công Thương Dầu khí
810 T-DKN-269401-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
811 T-DKN-269402-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
812 T-DKN-269403-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
813 T-DKN-269404-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
814 T-DKN-269405-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
815 T-DKN-269406-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
816 T-DKN-269407-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
817 T-DKN-269408-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Sở Công Thương Dầu khí
818 T-DKN-269409-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
819 T-DKN-269410-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
820 T-DKN-269411-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí