Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
821 T-DKN-269412-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Sở Công Thương Dầu khí
822 T-DKN-269413-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
823 T-DKN-269414-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
824 T-DKN-269415-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
825 T-DKN-269416-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
826 T-DKN-269417-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
827 T-DKN-269418-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
828 T-DKN-269419-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
829 T-DKN-269420-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Sở Công Thương Dầu khí
830 T-DKN-269421-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
831 T-DKN-269423-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
832 T-DKN-269424-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương Dầu khí
833 T-DKN-269425-TT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
834 T-DKN-269426-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
835 T-DKN-269427-TT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
836 T-DKN-269428-TT Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Sở Công Thương Dầu khí
837 T-DKN-269429-TT Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
838 T-DKN-269440-TT Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
839 T-DKN-269450-TT Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
840 T-DKN-269451-TT Đăng ký biến động quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai