Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
841 T-DKN-269452-TT Cung cấp thông tin dữ liệu đất đai Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
842 T-DKN-269467-TT Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai
843 T-DKN-269468-TT Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
844 T-DKN-269469-TT Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
845 T-DKN-269470-TT Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
846 T-DKN-269471-TT Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
847 T-DKN-269472-TT Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
848 T-DKN-269473-TT Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
849 T-DKN-269475-TT Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
850 T-DKN-269476-TT Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
851 T-DKN-269477-TT Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
852 T-DKN-269478-TT Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
853 T-DKN-269479-TT Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
854 T-DKN-269480-TT Đăng ký khai thác nước dưới đất Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài nguyên nước
855 T-DKN-269481-TT Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài nguyên nước
856 T-DKN-269482-TT Hòa giải tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Đất đai
857 T-DKN-269483-TT Xác nhận kế hoạch bảo về môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
858 T-DKN-269484-TT Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
859 T-DKN-269675-TT Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
860 T-DKN-269677-TT Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai