Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
901 T-DKN-269884-TT Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
902 T-DKN-269885-TT Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
903 T-DKN-269892-TT Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
904 T-DKN-269893-TT Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Đo đạc,bản đồ
905 T-DKN-269894-TT Xác nhận đề án bảo về môi trường đơn giản Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
906 T-DKN-269895-TT Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
907 T-DKN-269896-TT Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
908 T-DKN-269897-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
909 T-DKN-269898-TT Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
910 T-DKN-269899-TT Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
911 T-DKN-269901-TT Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
912 T-DKN-269902-TT Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
913 T-DKN-269905-TT Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
914 T-DKN-269913-TT Cung cấp dữ liệu đất đai Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
915 T-DKN-269928-TT Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
916 T-DKN-269929-TT Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
917 T-DKN-269930-TT Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
918 T-DKN-269931-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
919 T-DKN-269932-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất
920 T-DKN-269933-TT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Sở Công Thương Hóa chất