Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 T-DKN-157309-TT Thành lập tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
82 T-DKN-157311-TT Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác. Ủy ban nhân dân cấp xã Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
83 T-DKN-157314-TT Chấm dứt tổ hợp tác Ủy ban nhân dân cấp xã Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
84 T-DKN-157419-TT Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 1 lần Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
85 T-DKN-157423-TT Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
86 T-DKN-157425-TT Tạm dừng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp phòng LĐTBXH cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bảo hiểm thất nghiệp
87 T-DKN-157431-TT Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TỈNH (THÀNH PHỐ), BẢO HIỂM XẪ HỘI TỈNH Bảo hiểm thất nghiệp
88 T-DKN-157432-TT Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN Bảo hiểm thất nghiệp
89 T-DKN-157433-TT Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp PHÒNG LĐTBXH CẤP HUYỆN Bảo hiểm thất nghiệp
90 T-DKN-157501-TT Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất). Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
91 T-DKN-157504-TT Đăng ký cấp lại hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã trong trường hợp hư hỏng. Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
92 T-DKN-157506-TT Đăng ký thành lập hợp tác xã. Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
93 T-DKN-157510-TT Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện. Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
94 T-DKN-157513-TT Trả lại đăng ký kinh doanh hộ cá thể Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
95 T-DKN-157521-TT Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Phòng Tài chính kế hoạch Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
96 T-DKN-268355-TT Thẩm tra, thẩm định Đề án và phê duyệt Kế hoạch khuyến công Sở Công Thương Công nghiệp địa phương
97 T-DKN-268356-TT Đăng ký hưởng chính sách đãi ngộ đối với với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại cơ quan, đơn vị y tế công lập Sở Y tế Tổ chức cán bộ
98 T-DKN-268357-TT Đăng ký hưởng chính sách tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn Sở Y tế Tổ chức cán bộ
99 T-DKN-268358-TT Đăng ký hưởng chính sách thu hút đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học Sở Y tế Tổ chức cán bộ
100 T-DKN-268380-TT Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóaThể thao và Du lịch Di sản văn hóa