Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 149/KH-BDT

KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 thuộc Ban Dân tộc

02/03/2021 Đ/c K'Khét Atô
2 132/TB-VP

THÔNG BÁO Kết luận của Lãnh đạo Ban tại Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm nâng cao các chỉ số thực hiện công tác CCHC của Ban Dân tộc trong năm 2021

25/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
3 98/KH-BDT

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

04/02/2021 Đ/c K'Khét Atô
4 59 /KH-BDT

Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

20/01/2021 Đ/c K'Khét Atô
5 896/BC-BDT BÁO CÁO Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 10/12/2020 K’Khét Atô
6 818/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

13/11/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
7 2411-CV/BTGTU

 ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020

29/09/2020 Đ/c Lê Khắc Ghi
8 623/BC-BDT Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân (Từ 16/8/2019 đến 15/8/2020) 08/09/2020 Đ/c K'Khét Atô
9 594/QĐ-BDT Quyết định Về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 25/08/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
10 526/BDT-VP thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020 30/07/2020 K'Khét A tô
11 474/KH-BDT Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020 07/07/2020 H’DJrân Knul
12 454/KL-ĐKT KẾT LUẬN về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng, Ban Dân tộc 30/06/2020 Đ/c K'Khét Atô
13 418/QĐ-BDT

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  

17/06/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
14 417/QĐ-BDT

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông phù hợp với HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

17/06/2020 Đ/c Phan Đình Hiến
15 411/KH-BDT

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào DTTS năm 2020

15/06/2020 H'DJrân Knul
16 412/BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

15/06/2020 H'DJrân Knul
17 378/KH-BDT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 04/06/2020 K’Khét Atô
18 378/KH-BDT Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 04/06/2020 Đ/c K'Khét Atô
19 324/BC-BDT

BÁO CÁO: Cập nhật văn bản QPPL của Trung ương và địa phương

19/05/2020 Đ/c K'Khét Atô
20 281/BC-BDT

Báo cáoTổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2030

28/04/2020 Đ/c K'Khét Atô