Văn bản điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
101 27/KH-BDT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 14/01/2019 Phan Đình Hiến
102 28/KH-BDT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 14/01/2019 Phan Đình Hiến
103 25/KH-BDT Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 08/01/2019 Phan Đình Hiến
104 26/KH-BDT Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 08/01/2019 Phan Đình Hiến
105 09/KH-BDT Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. 04/01/2019 Phan Đình Hiến
106 1894/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 31/12/2018 Nguyễn Xuân Phúc
107 2203/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’Nông trên địa bàn các xã: Đắk R’Moan, xã Đắk Nia - thị xã Gia Nghĩa; xã Đắk N’Drung - huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 28/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
108 1022/QĐ-BDT Quyết định về việc Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng áp dụng Hệ thốngquản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đak Nông 28/12/2018 Trần Thanh Long
109 1021/KH-BDT Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc 28/12/2018 Trần Thanh Long
110 1023/KH-BDT Kế hoach thực hiện “Mục tiêu chất lượng” theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Ban Dân tộc 28/12/2018 Trần Thanh Long
111 995/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2019 21/12/2018 K'Khét Atô
112 2070/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019 13/12/2018 Cao Huy
113 1749/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/11/2018 Nguyễn Bốn
114 839/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 30/10/2018 K'Khét A tô
115 631 /BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018). 

13/08/2018 Trần Thanh Long
116 733/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  17/05/2018 Cao Huy
117 290/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 02/05/2018 Phan Đình Hiến
118 185/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 28/03/2018 Trần Thanh Long
119 21/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018 11/01/2018 Trần Thanh Long
120 40/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 10/01/2018 Nguyễn Bốn