Văn hóa xã hội

Ban Dân tộc tỉnh Đắk nông ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
Ngày đăng 10/01/2024 | 14:59  | View count: 402

Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024. nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong việc triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính. Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BDT ngày 08/01/2024 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục đích của kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, Ban Dân tộc đề ra các các mục tiêu sau:

  1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh.

    Khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra thông qua công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

    Tiếp tục cải thiện các điểm số của Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của của cơ quan; các điểm số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thực hiện.

  2. tin: minh nghĩa