Văn hóa xã hội

Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng 28/12/2018 | 10:29  | View count: 26900

Ngày 26/12/2018, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông cho lãnh đạo cấp phòng.

Thực hiện sắp xếp bộ máy theo Quyết định số 1973/QĐ-UBNDngày 04/12/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc Quyết định phê duyệt đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Ban Dân tộc theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, sau khi kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Ban Dân tộc hiện tại như sau:

- Lãnh đạo Ban Dân tộc: gồm Trưởng ban và các phó Trưởng ban.

- Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ban Dân tộc: gồm 03 phòng (trước đây 05 phòng chuyên môn) gồm: Văn phòng, phòng Nghiệp vụ, phòng Thanh tra Tuyên truyền.

Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí Trưởng phòng

Thay mặt Lãnh đạo Ban Dân tộc, ông Phan Đình Hiến – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đồng chí phó, trưởng phòng trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của Ban Dân tộc đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công tác dân tộc.

Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban Dân tộc trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí phó Trưởng phòng

Tin & Ảnh: Phạm Trưởng