Văn hóa xã hội

Triển khai cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 06/03/2019 | 09:59  | View count: 80067

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thông qua công tác cấp các ấn phẩm báo, tạp chí, nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc dân tộc, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân  tộc. Phạm vi, đối tượng và các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp theo quy định như sau:

 - Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 6 ấn phẩm: Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) - 01 kỳ/tháng (12 kỳ/năm); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm) và Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

- Hội đồng nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm: Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại biểu nhân dân (Văn phòng Quốc hội) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

- UBND xã khu vực III, gồm 01 ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm).

- Thôn, bon thuộc xã biên giới gồm 1 ấn phẩm: Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng - 02 kỳ/tháng (24 kỳ/năm).

- Thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 3 ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 02 kỳ/tuần (104 kỳ/năm); Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm) và Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 01 kỳ/tuần (52 kỳ/năm).

- Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Chuyên trang "Dân tộc thiểu số và miền núi" trên Báo Nhân dân hàng ngày (Báo Nhân dân) - 01 trang/kỳ (02 kỳ/tuần tương ứng 104 kỳ/năm) và Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển của Tạp chí Cộng sản-02 kỳ/ tháng.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III, Ban công tác Mặt trận thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III gồm 1 ấn phẩm: Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) - 01 kỳ/ tuần.

- Hội Nông dân xã thuộc khu vực III, Chi hội Nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 1 ấn phẩm: Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Nông thôn ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - 01 kỳ/tuần.

- Đoàn xã thuộc khu vực III, Chi đoàn thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III gồm 2 ấn phẩm: Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM), 1 kỳ/tuần và  Chuyên đề "Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu (Báo tuổi trẻ Thủ đô) 02/kỳ/tháng (24 kỳ/năm)

- Hội Cựu chiến binh xã khu vực III: Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Báo Cựu chiến binh (Hội Cựu chiến binh Việt Nam), 2 kỳ/ tháng.

- Hội Chữ thập đỏ thuộc xã khu vực III; Hội Chữ thập đỏ thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, gồm 1 ấn phẩm: Chuyên đề "Dân tộc và miền núi" của Báo Chữ thập đỏ Việt Nam (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) - 02 kỳ/tháng ( 24 kỳ/năm).

- Trường Tiểu học các xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/1 lớp: Chuyên đề "Măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng (42 kỳ/ năm)

- Trường Trung học cơ sở các xã vùng dân tộc và miền núi; Trường Dân tộc nội trú, dân tộc bán trú cụm xã vùng dân tộc và miền núi, gồm 1 ấn phẩm/1 lớp: Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 02 kỳ/tháng( 24 kỳ/năm).

 

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị như: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt  khó khăn giai đoạn 2019-2021.

 

          Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 05/3/2019

Bá Pểnh