Văn hóa xã hội

Đầu tư hơn 682 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 13:39  | View count: 72203

Theo báo cáo giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là 682,27 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bố trí là 484,81 tỷ đồng; nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bố trí thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh là 193,76 tỷ đồng; nguồn kinh phí huy động đóng góp: 3,7 tỷ đồng; nguồn vay vốn tín dụng là: 2,793 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/1/2020, kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, nguồn vốn sự nghiệp từ năm 2016-2018 giải ngân đạt 100% so với kế hoạch vốn. Năm 2019, tổng kế hoạch vốn 33,38 tỷ đồng, đã giải ngân 31,8 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch vốn.

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển từ năm 2016 – 2018, tỷ lệ giải ngân đạt 100% so với kế hoạch vốn. Năm 2019, tổng kế hoạch vốn 141,99 tỷ đồng, đã giải ngân 98,13 tỷ đồng, đạt 69,1% kế hoạch vốn; chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2020 là 43,85 tỷ đồng, tỷ lệ 30,9%.

Với các nguồn vốn đầu tư, việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã đạt và vượt các kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra là giảm 2% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2016 là 19,2% đến cuối năm 2019 giảm còn 10,52%.

Trích nguồn: Báo Đăk Nông