Cải cách hành chính

Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 17/06/2022 | 16:47  | View count: 27303


Thay đổ

Ngày 17/6/2022, Ban Dân tộc tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2022. Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, lao động Ban Dân tộc. Đồng chí Phan Đình Hiến - Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh hội nghị

Cuộc họp đã đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đầu năm 2022 của Ban Dân tộc. Về cơ bản, Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản liên quan đến cải cách hành chính đầy đủ và đúng tiến độ theo qui định; các phòng chuyên môn thực hiện kịp thời và đầy đủ các nội dung của kế hoạch. Tập trung vào những nội dung chính như công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của CBCC và người lao động về công tác CCHC; giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành; triển khai hướng dẫn thi hành văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực công tác.Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính tại đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, định hướng thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Đình Hiến – Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, lao động và các phòng chuyên môn tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-BDT ngày 28/01/2022 của Ban Dân tộc về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022.

Tin ảnh: Minh Nghĩa